SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ ARHITEKTURE I URBANIZMA

Studenti se u prvu godinu preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u akademskoj 2017./2018. godini upisuju u statusu redovitih studenata koji sami plaćaju svoj studij.

Broj studenata koji se mogu upisati u prvu godinu preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma 30. 

Prijave za upis

1. Prijave za upis primaju se od 26. do 30. lipnja 2017. godine za I. (srpanjski) razredbeni rok, odnosno od 28. kolovoza do 6. rujna 2017. godine za II. (rujanski) razredbeni rok. Prijave za II. rok primat će se samo u slučaju da ostane slobodnih mjesta nakon I. roka. Broj slobodnih mjesta za II. rok objavit će se na oglasnoj ploči i na web-stranici.
2. Prijave za razredbeni postupak pristupnici predaju u studentskoj referadi. Uz prijavu za upis prilažu potrebne dokumente:
a) Izvadak iz matične knjige rođenih,
b) Svjedodžba o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbe svih razreda odgovarajuće srednje škole u četverogodišnjem trajanju,
c) Potvrda o uplaćenoj naknadi troškova razredbenog postupka u iznosu od 50 KM, koji se uplaćuju općom uplatnicom putem pošte ili banke na žiro-račun Fakulteta broj 338 100 22003545 21 kod UniCredit Bank d.d. Mostar, uz naznaku "za troškove razredbenog postupka".
3. Pristupnik koji se prijavljuje na više mjesta, a originalne dokumente ne predaje Građevinskom fakultetu, treba predati ovjeren prijepis ili ovjerene fotokopije dokumenata uz potvrdu fakulteta kojem je predao originalne dokumente.

Razredbeni postupak

U rezredbenom će se postupku bodovati ocjene iz srednje škole i rezultati prijemnog ispita. Prijemni ispit sastoji se od tri testa koji se održavaju u petak 7. i u subotu 8. srpnja 2017. godine (OPŠIRNIJE)

Datum objave rezultata razredbenog postupka za upis u prvu godinu preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma bit će naknadno objavljen.

Izbor pristupnika

1. Preddiplomski studij arhitekture i urbanizma može upisati osoba koja je završila srednju školu u trajanju od najmanje četiri godine.
2. Izbor prijavljenih pristupnika obavlja se vrednovanjem:
a) uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju (50 %) i 
b) uspjeha na prijemnom ispitu (50 %).
Iz srednjoškolskog se obrazovanja vrednuje opći uspjeh i prosjek ocjena iz predmeta Matematika i Likovna kultura (ili drugi srodni predmet: Likovna umjetnost, Povijest umjetnosti, Umjetnost, Slobodno crtanje, Nacrtna geometrija ili Tehničko crtanje). U slučaju da kod izbora srodnih predmeta bude zastupljeno više predmeta s liste boduje se predmet koji ide u korist kandidatu, odnosno predmet ocijenjen s najvišom ocjenom. 
Na prijemnom se ispitu ocjenjuje:
1. Likovna i grafička sposobnost,
2. Poznavanje arhitekture, umjetnosti i opće kulture,
3. Znanje iz matematike. 

Upisi

1. Datumi upisa u I. godinu preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma bit će naknadno objavljeni.
Upisi u prvu godinu preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma obavljaju se prema rezultatima postignutim u razredbenom postupku. 
2. Svi studenti plaćaju naknadu u iznosu od 1500 KM po semestru (3000 KM za cijelu godinu).
4. Svi studenti pri upisu na Fakultet trebaju dostaviti i potvrdu o prebivalištu ili boravištu.
5. Svi studenti pri upisu na Fakultet, a prema odluci Senata uplaćuju 10 KM za Studentski zbor Sveučilišta na žiro-račun Studentskog zbora broj 338 130 2231566875 kod UniCredit Bank d.d. Mostar.