ISSN 2232-9080

Broj 14, prosinac 2017.


Poštovani čitatelji,
pred vama je XIV. broj, u kojem se kroz deset zanimljivih tema o mostovima, temeljima, vodi, kamenu itd. predstavljaju naši mlade kolege: diplomanti i doktorandi, nastavnici našeg i drugih građevinskih fakulteta, te kolege iz prakse.
Zahvaljujemo autorima kao i recenzentima bez čijeg volonterskog doprinosa ne bi ni bilo časopisa.
Nadamo se da ćete i dalje podupirati naše nastojanje da časopis bude što kvalitetniji i prepoznatljiviji.
Za sada nas možete pronaći u EBSCO Academic Search, u bazi Engineering Source na adresi https://www.ebscohost.com/academic/engineering-source .
Radujemo se budućoj suradnji.
Želimo vam sretne nastupajuće blagdane i svako dobro u Novoj godini.
Urednica XIV. broja, 
Ivana Domljan

14 broj


NUMERIČKO MODELIRANJE SLOBODNO KONZOLNOG MOSTA U PROGRAMSKOM PAKETU SOFISTIK

Marino Jurišić, magistar građevinarstva,
izv. prof. dr. sc. Mladen Glibić, dipl. ing. građ.
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Sažetak: Cilj rada je da se kroz izradu modela za proračun rasponske konstrukcije prođu sve faze potrebne za modeliranje mosta koji se gradi slobodno konzolnom metodom. Prikazat će se potrebni pripremni radovi da bi se pristupilo modeliranju kao i konkretni koraci modeliranja i proračuna u programskom paketu SOFiSTiK. Na kraju će se dati osvrt na druge modele potrebne za završetak statičkog proračuna i uvezivanje gotove dokumentacije.

Ključne riječi: numeričko modeliranje, mostovi, metoda slobodno konzolne gradnje, SOFiSTiK

Cijeli rad


ČELIČNI MOST NA MAGISTRALNOM PUTU M-5

izv. prof. dr. sc. Vlaho Akmadžić, dipl. ing. građ.
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru,  
Gabrijel Rako, mag. građ.
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Sažetak: U ovom radu ukratko je prikazano projektno rješenje čeličnog cestovnog mosta na magistralnom putu M-5 na pravcu Vitez – Travnik. Most je projektiran i zamišljen po uzoru na most koji je već izveden u Italiji u Laziu. Ime mosta je „PONTE DELLA SCIENZA“ (Most znanstvenika). Specifičnost ovog mosta ogleda se u tome što se rasponska konstrukcija sastoji od dva različita statička sustava međusobno zglobno povezana. Prvi dio rasponske konstrukcije je statički sustav proste grede. Drugi dio rasponske konstrukcije je statički sustav grede s prepustom oslonjene na upornjak i potporne nosače. Ovakav konstruktivni koncept omogućio je da se svaki dio konstrukcije analizira i dimenzionira zasebno, vodeći računa o prijenosu utjecaja između segmenata.

Ključne riječi: čelični most, segmenti, dimenzioniranje

Cijeli rad


MOSTOVI U DOBA OSMANSKOGA CARSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI

doc. dr. sc. Naida Ademović, dipl. ing. građ.
Građevinski fakultet u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu
izv. prof. dr. sc. Azra Kurtović, dipl. ing. građ.
Građevinski fakultet u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu

Sažetak: Mostovi iz osmanskog perioda predstavljaju remek djelo ne samo tadašnjeg graditeljstva nego i današnjice zahvaljujući metodologiji izgradnje. Moderna arhitektura je nezamisliva bez povijesne pozadine. Konstrukcije su među najtrajnijim svjedocima povijesti - one pružaju pouzdane informacije o stvaralačkim moćima toga vremena. Utvrđivanje trenutnog stanja konstrukcije i provođenje određenih mjera restauracije je jedini način očuvanja ovih objekata za nadolazeće generacije. Ovdje će se dati osvrt na tri mosta koja su jedinstvena i prepoznatljiva, a nalaze se na značajnim pravcima tj. na mostarskoj džadi i carigradskom drumu. Sva tri mosta bila su izložena sličnim djelovanjima, oštećena tijekom vremena, sanirana i rekonstruirana na načine koji će se kasnije pokazati neadekvatnim i koji su na određeni način narušili njihov autentični izgled, a u nekim slučajevima čak i doprinijeli daljnjoj degradaciji. No, zahvaljujući osiguranim financijskim sredstvima vraćeni su u prvobitno stanje - pješački most i ponovno zasijali svojom punom ljepotom iznad rijeka. U dijelu dva ovoga rada prikazati će se metodologija izrade i specifičnosti materijala od kojih su građeni mostovi, te dati osvrt na materijale koji s trebaju koristiti prilikom rekonstrukcije.

Ključne riječi: kulturno povijesno naslijeđe, osmanski period, mostovi, načini rekonstrukcije, dejstvo, kamen

Cijeli rad


KOMBINIRANO TEMELJENJE TEMELJNIM PLOČAMA I PILOTIMA

Thomas Hofer, dipl. Bauingenieur TH
MWV Bauingenieure AG, CH-5400 Baden 
mr. sc. Ljupko Perić, dipl. ing. građ.
MWV Bauingenieure AG, CH-5400 Baden

Sažetak: U nepovoljnim geotehničkim uvjetima objekti se ne mogu uspješno temeljiti metodama iz uobičajene inženjerske prakse. U uvjetima neheterogenog tla najveći problem predstavlja procjena veličine ukupnih deformacija i nejednakog slijeganja. Primjenom tzv. naprednih konstitucijskih modela tla moguće je analitički pouzdano procijeniti međusobnu interakciju temeljnog tla i inženjerske strukture. Napredni geotehnički modeli poput Hardening soil modela zahtijevaju poznavanje niza parametara kojima se opisuje ovisnost modula stišljivosti tla o stanju napona, povijesti nanošenja opterećenja i stanju konsolidacije. Rezultat analize je pouzdano određivanje modula reakcije tla ispod temelja u svrhu nastavka proračuna u nekom od programa za statičku analizu konstrukcija. Učinkovita metoda temeljenja u nepovoljnim geotehničkim uvjetima je kombinirano temeljenje temeljnom pločom i pilotima.

Ključne riječi: temeljenje, kombinirano temeljenje temeljnom pločom i pilotima, HSM- hardening soil model, kapacitet nosivosti pilota, slijeganje pilota, koeficijent sudjelovanja pilota α_KPP

Cijeli rad


USPOREDNA ANALIZA VELIKIH VODA PROVEDENA UOBIČAJENIM METODAMA I METODOM GEMORFOLOŠKOG TRENUTNOG JEDINIČNOG HIDROGRAMA PRIMJENOM EBA4SUB PROGRAMA

Ajla Mulaomerović–Šeta, dipl. ing. građ.
Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, viši asistent
dr. sc. Gordan Prskalo, dipl. ing. građ.
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, izvanredni profesor
Željko Lozančić, dipl. ing. građ.
Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, viši asistent
dr. Andrea Petroselli
Tuscia University, Viterbo, Italija, profesor
Amina Bakalović, dipl. ing. građ.
Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, diplomant

Sažetak: Problem određivanja hidrograma velikih voda jedan je od temeljnih problema u hidrotehničkoj praksi. Za definiranje hidrograma, odnosno njegovog vrha (pika), uobičajeno se koriste statističke metode godišnjih ekstrema i pikova, za koje je nužno raspolagati povijesnim podacima o protoku, zatim empirijski izrazi, te hidrološki modeli. U radu je prikazana primjena hidrološkog modela EBA4SUB (Event-Based Approach for Small Ungauged Basins) namijenjenog za definiranje hidrograma otjecanja na neizučenim slivovima. Rezultati velikih voda rijeke Bistrice (pritoke rijeke Vrbas) dobiveni ovim modelom usporedit će se s razultatima empirijskih metoda. Kvalitet procijenjenih vrijednosti velikih voda dobivenih EBA4SUB modelom bit će provjerene na hidrološki izučenim profilima rijeke Vrbas, VS Gornji Vakuf i VS Daljan.

Ključne riječi: Velike vode, geomorfološki trenutni jedinični hidrogram, statističke metode, empirijske metode

Cijeli rad


MOGUĆNOST PRIMJENE JEDNOG OD SUVREMENIH MODELA PROCESA PRIPREME VODE ZA PIĆE NA IZVORIŠTIMA RADOBOLJA I STUDENAC U MOSTARU

mr. sc. Tatjana Džeba, dipl. ing. građ
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Sažetak: Okosnicu vodoopskrbnog sustava grada Mostara čine izvorišta Radobolja i Studenac. Na slivnom području ova dva izvorišta sve je izraženija nekontrolirana izgradnja, a prisustvo divljih deponija organskog otpada (iz klaonica) predstavlja direktnu prijetnju kvaliteti vode za piće na izvorištima. Također, dokazani upliv hidrotehničkih akumulacija nije zanemariv, osobito u periodu malih voda.
Stoga je održavanje, razvoj i unapređenje postojećeg sustava brze filtracije i dezinfekcije na izvorištu Radobolja, kao i sustava dezinfekcije na izvorištu Studenac, od izuzetnog značaja. Kroz ovaj rad daje se pregled postojećih modela procesa pripreme vode za piće i razmatra mogućnost primjene i razvoja Stimela okruženja modeliranja na navedenim izvorištima.

Ključne riječi: slivno područje, kvalitet vode za piće, izvorište Radobolja i Studenac, mogućnost modeliranje procesa pripreme u Stimela okruženju

Cijeli rad


ODABIR NAJPOVOLJNIJE LOKACIJE PARKIRALIŠTA KORIŠTENJEM VIŠEKRITERIJSKOG ODLUČIVANJA

Nikica Bonić, mag. građ.
Ivan Brkić, mag. građ.
doc. dr. sc. Ivana Domljan, dipl. ing. građ.
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Sažetak: Korištenjem višekriterijskog odlučivanja, AHP i PROMETHEE metode bira se najpovoljnija lokacija parkirališta hipotetski postavljenog u grad Neum. Analiziraju se karakteristike potencijalnih alternativa, odabir kriterija, njihove težine te se predstavljaju rezultati u programu Visual PROMETHEE.

Ključne riječi: izbor lokacije, parkiralište, višekriterijska analiza, AHP, PROMETHEE

Cijeli rad


PROGRAMSKO PRONALAŽENJE RJEŠENJA MBCP PROBLEMA

mr. sc. Anton Vrdoljak, prof. matematike
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Sažetak: U radu je dan osvrt na programsko rješavanje problema vezanog za particioniranje grafa G = (V, E). Budući je to problem koji pripada klasi NP–teških problema odabrane su strategije iz domene heuristike za njegovo rješavanje. U tu svrhu napravljen je programski modul u softverskom paketu Microsoft Visual Studio 2015. Implementirani modul programski (heuristika) pronalazi sub–optimalna rješenja, a nerijetko i korektno optimalno rješenje MBCP problema korisničkog grafa u razumnom vremenu.

Ključne riječi: povezan graf, particioniranje grafa, MBCP, pohlepni algoritam, cluster analiza

Cijeli rad


ANALIZA UTJECAJA PROJEKTNIH RIZIKA I RIZIKA POSLOVNOG SUSTAVA PRILIKOM FORMIRANJA PONUDBENE CIJENE

Ladislav Bevanda, mr. sc. građ.
Hering d.d.Široki Brijeg 
Marin Nikolić, mag. ing. građ.
Hering d.d. Široki Brijeg

Sažetak: Rad prikazuje rezultate istraživanja procjene utjecaja projektnih te rizika poslovnog sustava na formiranje ponudbene cijene i budžet izvođača projekta kod projekata izvođenja građevinskih radova. 
Prilikom formiranja jediničnih cijena za ponudu izvođenja građevinskih radova implementiraju se procijenjeni utjecaji projektnih rizika na ukupne cijene rada, materijala, usluge drugih, strojeva i opreme, te općih posrednih troškova gradilišta. Implementiranje procjena utjecaja ostalih poslovnih rizika na budžet projekta provodi se procjenom utjecaja poslovnih rizika na ukupne indirektne posredne troškove poslovnog sustava koji se prenose na budžet projekta. Na ovaj način uvodi se negativni utjecaj rizika na sve komponente cijene ponude. Primjenom ovog modela procjene rizika mogu se procijeniti rezerve za rizike kod projekata izvođenja građevinskih radova u fazi ponude pa se tako procijenjeni i uneseni u ponudu i budžet projekta mogu pratiti u eventualnoj realizaciji projekata.

Ključne riječi: upravljanje rizicima, ponudbena cijena, budžet izvođača projekta

Cijeli rad


ISPITIVANJE KAMENA IZ MEGALITSKIH ZIDINA DAORSONA - „HERCEGOVAČKE MIKENE“

izv. prof. dr. sc. Azra Kurtović, dipl. ing. građ.
Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
mr. sc. Krešimir Šaravanja, dipl. ing. građ.
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Sažetak: Stari helenistički grad Daorson ili Daorsoi, ili Gradina Ošanića, kako se u naro¬du zove, nacionalni spomenik BiH, bio je glavni grad heleniziranog ilirskog plemena Daorsa koji su od 300. do 50. godine prije Krista naseljavali deltu i lijevu obalu donjeg toka r. Neretve. 

U početnom dijelu rada dan je kratki opis Daorsona, čiji središnji i najstariji dio zauzima dominantna Gradina ili citadela, zbog dominantnog položaja često u literaturi nazivana "akropolom". Poseban osvrt je dan na opis magalitskih („kiklopskih“) zidova, uz usporedbe sa drugim sličnim megalitskim zidovima u svijetu i određenim dvojbama vezano za njegovu funkciju, broj ljudi i duljinu građenja zida od kamenja kakvoga nema u bližoj okolici.
Glavnina ovog rada je posvećena ispitivanju postojećeg kamena sa ovog arheološkog lokaliteta radi procjene kvalitete i uzroka degradacije.

Ključne riječi: Daorson, Daorsoi, megalitski zid, kiklopski zid, ispitivanje kamena

Cijeli rad