[Sveučilište u Mostaru]
SVEUČILIŠTE U MOSTARU

|English|   |Hrvatski|

GRAĐEVINSKI  FAKULTET

Kralja Zvonimira 14, Mostar, Bosna i Hercegovina; Tel(Fax): +387 36 355-000 (001); E-mail: gf-svemo@tel.net.ba

16. 07. 2004.

Knjižnica > "AutoCAD 3D modeliranje"

« o fakultetu


O fakultetu

Obavijesti za studente

Obavijesti o studiju

Istraživačka djelatnost

Strukovna djelatnost

Nastavnici i suradnici
fakulteta


On-line prijava ispita


Studentski zbor


Linkovi

« novosti

Knjiga se može naručiti od autora telefonom:
  • 313 063 (kućni broj Gorana Šunjića)
  • 355 004 (posao)

ili e-mailom:

Studentima je knjiga dostupna u knjižnici.

CIJENA KNJIGE:
- Za kupce iz BiH . . . . . . . . . . . . . . 40,00 KM
- Za kupce iz Republike Hrvatske:
  * na licu mjesta . . . . . . . . . . . . .  160,00 HRK
  * putem pošte . . . . . . . . . . . . . .  200,00 HRK


Recenzije

 

 

doc. dr. sc. Milenko Obad
Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru
Matice hrvatske bb - Mostar
 

 

Recenzija knjige "AutoCAD 3D modeliranje"
autora mr. sc. Gorana Šunjića i prof. dr. sc. Pere Marijanovića

 

1. Uvodne napomene

Predložena knjiga ''AutoCAD 3D MODELIRANJE'' obrađuje temelje trodimenzi-onalnog modeliranja i korištenja baza podataka u računalnoj podršci procesu konstru-iranja korištenjem programskog paketa AutoCAD. Ovaj programski paket danas je jedan od najraširenijih i najviše korištenih u svijetu.
Suvremene računalno podržane metode i na njima temeljeni programski paketi inženjerima danas omogućavaju razvoj najkompleksnijih proizvoda. Proizvodi su sve kvalitetniji i jeftiniji. Knjiga daje teorijske osnove i praktične upute za korištenje AutoCAD-a u dizajnu inženjerskih konstrukcija. Pored toga njena je vrijednost i u tome što je pisana na hrvatskome jeziku na kojem je literatura iz ovog područja vrlo oskudna.

2. Struktura knjige

Knjiga ''AutoCAD 3D MODELIRANJE'' sastoji se od sljedećih poglavlja:
1. Uvod u 3D modeliranje,
2. Modeliranje plohama (Surface Modelling),
3. Modeliranje čvrstim tijelima (Solid Modelling),
4. Uređivanje pri 3D modeliranju,
5. Vizualizacija 3D modela,
6. Praktičan primjer 3D modela,
7. Baze podataka i grafički entiteti.
Svako od navedenih poglavlja obrađuje po jednu zasebnu cjelinu na potpuno razumljiv i detaljan način s odgovarajućim slikovnim ilustracijama. Knjiga sadrži i poglavlje u kojem je dat praktičan primjer 3D modeliranja opisan korak po korak pri čemu je svaki korak ilustriran slikama.

3. Zaključak i prijedlog

Knjiga ''AutoCAD 3D MODELIRANJE'' obrađuje područje računalno podržanog modeliranja i kao takva primjerena je kao udžbenik na tehničkim fakultetima ali i kao aktualna literatura za inženjere u praksi. Iz tog razloga preporučam nakladniku izdavanje ove knjige kako bi studenti i drugi čitatelji brže i lakše ovladali znanjima iz ovog veoma interesantnog i suvremenog područja.

U Mostaru, 5. siječnja 2004.
 

 

[Knjige]

 

 

 

 

 


[Recenzija]

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Doc. dr. sc. Dražena Tomić
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru
Matice hrvatske bb - Mostar
 

Recenzija knjige "AutoCAD 3D modeliranje"
autora mr. sc. Gorana Šunjića i prof. dr. sc. Pere Marijanovića

 

           

Knjiga ''AutoCAD 3D MODELIRANJE'' autora mr. sc. Gorana Šunjića i prof. dr. sc. Pere Marijanovića predstavlja, kao što su autori u predgovoru i istakli, logičan nastavak knjige ''AutoCAD - 2D modeliranje'' iz 2000. godine, autora Gorana Šunjića.
Sama činjenica da su se autori opredijelili za pisanje knjige ovakvog sadržaja više nego dovoljno govori o njihovom razumijevanju potreba suvremene inženjerske prak-se. Naime, inženjeri se danas praktički svakodnevno suočavaju sa sve složenijim i zahtjevnijim problemima, pri čemu se 3D modeliranje nameće kao jedno od važnijih sredstava za njihovo uspješno rješavanje. Iako su primjeri iz ove knjige vezani i demonstrirani na konkretnom softverskom alatu AutoCAD-u, temeljna njena prednost je u tome da ona ipak nije ''obični'' priručnik za rad s tim alatom, već ima širi značaj u smislu da pojašnjava osnovne koncepte 3D modeliranja, počevši od pojašnjenja potrebe za takvom vrstom modeliranja, preko detaljne analize mogućnosti (i nemoguć-nosti) samog alata, do pripremanja za zahtjeve vezane za projektiranje objekata i pra-ćenja osnovnog slijeda konstruiranje-modeliranje-vizualizacija. Knjiga je podijeljena u sedam poglavlja: uvod u modeliranje, modeliranje plohama, modeliranje čvrstim tijelima, uređivanje pri 3D modeliranju, vizualizacija 3D modela, praktičan primjer 3D modela i baze podataka i grafički entiteti.
U prvom poglavlju su dane osnove 3D modeliranja. Autori polaze od pojašnjenja osnovnih vrsta trodimenzionalnih koordinatnih sustava, detaljnije se zaustavljaju na određivanju točke gledišta na 3D model i pogleda na prostor modeliranja, pojašnja-vajući to na konkretnom primjeru u alatu AutoCAD. U sklopu prvog poglavlja pojaš-njava se i jedna od tri osnovne vrste prostornog modeliranja - žičano modeliranje, pri čemu se naglašava važnost razlikovanja pojmova žičano modeliranje (kreiranje 3D objekata samo pomoću linija i 3D polilinija, gdje objekti ne sadrže plohe i nemaju čvrstoću) i žičani prikaz modela (prikaz ploha i čvrstih tijela kao da su kreirani uz pomoć linija i 3D polilinija).
U drugom poglavlju je detaljno prezentirana druga vrsta prostornog modeliranja - modeliranje plohama. Kroz konkretne primjere je prikazano postavljanje razine i definiranje visine elemenata, privremeno uklanjanje nevidljivih bridova, crtanje ploha, crtanje standardnih 3D oblika, crtanje rotacijskih, izvučenih i uramljenih ploha, kao i crtanje ploha s rubovima.
Treće poglavlje je posvećeno ''kruni'' prostornog modeliranja - modeliranju čvrstim tijelima koje predstavlja najbolji način za postizanje realističnih trodimenzionalnih modela. I u ovom poglavlju autori kroz konkretne primjere i detaljna pojašnjenja osnovnih AutoCAD naredbi upoznaju čitatelje s crtanjem standardnih 3D oblika, crtanjem izvučenih i rotacijskih čvrstih tijela kreiranjem presjeka čvrstih tijela, kao i s kreiranjem složenih čvrstih tijela.
U četvrtom poglavlju autori detaljno pojašnjavaju mogućnosti vezane za uređivanje pri 3D modeliranju, kao što su zrcaljenje, kreiranje 3D polja, rotiranje, poravnavanje, podrezivanje, izduživanje, zaobljivanje, žlijebljenje, rastavljanje, te listanje svojstava.
Peto poglavlje je posvećeno vizualizaciji 3D modela koja posebice dolazi do izražaja prigodom prezentiranja modeliranog objekta širem gledateljstvu. Kao i u pret-hodnim poglavljima, na čitavom nizu primjera pojašnjene su osnovne naredbe AutoCAD-a vezano za vizualizaciju, počevši od mogućnosti sjenčanja, realističkog prikaza, kreiranja izvora svjetlosti, kreiranja scena, do rada s materijalima, uporabom pozadine i kreiranja i korištenja slajdova.
Šesto poglavlje daje jednu iznimnu kvalitetu cijeloj knjizi iz razloga što se tu na konkretnom praktičnom primjeru, ali sada od početka do kraja, od konstruiranja, preko modeliranja do vizualizacije, korak po korak prezentira 3D modeliranje i sublimira sve ono što je pojašnjeno u prethodnim poglavljima.
Sedmo poglavlje otvara vrata jednog drugog svijeta i ukazuje na osnovne značajke i izazove koji proizlaze iz mogućnosti povezivanja sadržaja baza podataka i grafičkih entiteta (crteža objekata i sl.). Iako čitateljima koji nemaju predznanja iz oblasti baza podataka praćenje ovog dijela može biti otežano, ovo poglavlje ima izniman značaj za shvaćanje i prihvaćenje potrebe povezivanja ''klasičnih'' podataka s njihovim grafi-čkim nadopunama kako bi se dobio sinergijski efekt i osigurala nova kvaliteta informacijskih sustava. Ovo poglavlje otvara mogućnost još jednog nastavka, tj. nove knjige koja bi se temeljila upravo na povezivanju svijeta baza podataka i svijeta 3D modeliranja.
Nakon svega navedenog, mogu samo zaključiti da je knjiga ''AutoCAD 3D modeli-ranje'' sadržajno i metodološki veoma kvalitetno urađena i može se preporučiti kao udžbenik studentima za ovladavanje 3D modeliranjem, ali i više od toga, ova knjiga može poslužiti svakome onome tko je zainteresiran za oblast 3D modeliranja, kao i onima koji se time već praktično bave. Na temelju toga, preporučam izdavanje knjige AutoCAD 3D modeliranje, baze podataka autora mr. sc. Gorana Šunjića i prof. dr. sc. Pere Marijanovića, a s velikim zadovoljstvom ću je i osobno preporučiti svima onima koji se bave navedenom problematikom.

U Mostaru, 6. siječnja 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Recenzija]


^ vrh stranice

« knjižnica

« o fakultetu

« novosti